navigatie
Close article

Snorkel masks to protect staff working with Covid-19 patients

Posted on

Transformed snorkel masks to protect staff working with Covid-19 patients distributed on large scale to Belgian hospitals, thanks to two collectives

Nederlands versie onderaan.

Monday, April 27, 2020 — Three weeks ago, the Vrije Universiteit Brussel (VUB) developed a 3D-printed adaptor that transforms a standard snorkelling mask into protection for hospital staff caring for Covid-19 patients. At the same time, a collective in France was working on a similar system for the same Decathlon EasyBreath Subea mask, and is now producing the adaptor on a large scale. To meet the urgent need for more protection, the two groups have joined forces. The industrial collective and Ethias are sharing this solution on a large scale, free of charge, to interested Belgian hospitals.

Proposed distribution to all Belgian hospitals

Thanks to the combined efforts of these two collectives, the adaptors can be supplied to Belgian hospitals that need them in less than a week. Hospitals can request them via MaskForBelgium@gmail.com. The industrial collective will supply the adaptors for free. Ethias, which is supporting the initiative, will provide free masks.

3D printing, a quick solution

In Belgium, the project was launched by engineers from the BruBotics research group at VUB. The first 3D-printed adaptors were created in less than three days in the middle of March. That made it possible to demonstrate the value of the solution in responding to the most urgent needs in hospitals. UMC St Pieter’s hospital in Brussels, which specialises in infectious diseases, has validated the devices.

Industrialisation, a step towards large-scale implementation

At the same time in France, a collective of researchers, academics, makers, doctors and industry representatives was set up to further develop this smart 3D-printed emergency solution into a solution that can be produced on an industrial scale. In partnership with the collective, the company BIC designed and developed a mould for the industrial production of the adaptors in record time. The collective carried out user tests in hospitals and received temporary approval from the ANSM, France’s agency for medicines and health products, to share the product. Various actors from different sectors have joined forces to find a fast, efficient solution during this public health crisis. Belgium is the second country after France in which the adaptors have been distributed.

Use of the mask

The mask is currently only intended for professional use by hospital staff working in resuscitation. It is reusable, meaning protocols around disinfection must be respected, which can only be done by hospitals. Furthermore, given that the exhaled air is not filtered, the solution is only meant for staff caring for people who are (presumably) infected with coronavirus.

The solution

This is an emergency solution to address the shortage of protective materials as a result of the Covid-19 crisis. Where necessary, these reusable masks replace the regular personal protective equipment (face masks and visors).

Before use, the snorkel is replaced by the adaptor. This adaptor is then connected using an antiviral/antibacterial filter that is available to hospitals.

The complete system, comprising the EasyBreath mask, the adaptor and the filter, transforms a recreational mask that covers the eyes, nose and mouth into personal protective equipment that also filters the air breathed in. It protects staff working in resuscitation in hospitals against the transmission of micro-organisms, bodily fluids and floating particles during critical interventions with patients who are (presumably) infected with Covid-19.

The mask exists in various sizes to fit any face. The adaptor is suitable for all sizes of EasyBreath Decathlon masks.

Press contacts

Belgium via VUB press office: Lies.feron@vub.be +32 484 590 550         

Decathlon: chrysanthe.rukebesha@decathlon.com

Ethias: serge.jacobs@ethias.be

Pictures © Erwan L'Her

The Belgian consortium behind the initiative consists of:

Vrije Universiteit Brussel: initiator of the project and responsible for developing the first prototypes

Endo Tools Therapeutics: Expertise in medical tools

St-Vicentius hospital, Antwerp and UMC Sint Pieter hospital, Brussels: first user tests and clinical approval

Decathlon (Belgium): technical and logistical collaboration

BIC: production and donation of adaptors to hospitals

Ethias: financing of donation of masks to hospitals

 

This consortium has now joined forces with the industrial collective, consisting of:

Stanford University USA, Plankton Planet: research

CNRS, la Fondation Tara Océan: creation and coordination

CHRU Brest, Centre Hospitalier Saint-Malo: medical and biomedical

Atelier PontonZ, UBO Open Factory: FabLab

Evanov: regulation

Decathlon, BIC: industrial

Ecole Polytechnique Fédérale Lausanne, Elliptika, FM Logistic: other members of the collective and partners

Collective website: https://adaptateur-masque.planktonplanet.org

© Erwan L'Her © Erwan L'Her

Omgevormd snorkelmasker dat ziekenhuispersoneel beschermt bij COVID-19-patiënten op industriële schaal verdeeld over Belgische ziekenhuizen dankzij twee samenwerkingsverbanden

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) ontwikkelde drie weken geleden een 3D-geprinte adapter die een recreatief masker kan omvormen tot een beschermingsmiddel voor het ziekenhuispersoneel dat COVID-19-patiënten verzorgt. Tegelijkertijd werkte een samenwerkingsverband eenzelfde beschermingssysteem uit op hetzelfde EasyBreath Subea masker van Decathlon. Dat collectief produceert de adapter nu op industriële schaal. Om aan de dringende vraag naar meer bescherming te voldoen hebben deze twee groepen hun krachten nu gebundeld. Het industrieel collectief en Ethias delen deze oplossing gratis en op grote schaal uit aan geïnteresseerde Belgische ziekenhuizen.

Distributievoorstel aan alle Belgische ziekenhuizen

Dankzij de gebundelde inspanningen van de twee samenwerkingsverbanden, kan de adapter in minder dan een week tijd geleverd worden aan de Belgische ziekenhuizen die ze nodig hebben en dit laten weten via MaskForBelgium@gmail.com.    
Het industriële collectief zal de adapters gratis leveren en Ethias, die het initiatief ondersteunt, bezorgt gratis pakketten maskers. 

3D-printen, een snel antwoord:

In België werd het project opgestart door de ingenieurs van de BruBotics onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Midden maart werden de eerste 3D-geprinte adapters in minder dan drie dagen gemaakt. Hiermee kon op heel korte termijn het nut van deze oplossing aangetoond worden, om een antwoord te kunnen bieden aan de meest dringende nood in de ziekenhuizen. Het St.-Pieterziekenhuis in Brussel, gespecialiseerd in infectieziekten, heeft de oplossing ook kunnen valideren.

De industrialisering, een stap naar grootschalige implementatie

Tegelijkertijd werd midden maart in Frankrijk een collectief van onderzoekers, academici, makers, geneeskundigen en industriëlen opgericht dat deze zeer behendige 3D-noodoplossing deed evolueren tot een oplossing die op industriële schaal kan geproduceerd worden. In samenwerking met dit collectief heeft BIC in een recordtijd een mal ontworpen en ontwikkeld voor de industriële productie van de adapters. Het collectief voerde in ziekenhuizen gebruikstests uit en kreeg van de bevoegde instantie ANSM, de Franse tegenhanger van het Belgische FAGG, een tijdelijke toelating om het product te verdelen. Verschillende actoren uit verschillende sectoren hebben dus hun krachten gebundeld en zo een snelle en efficiënte oplossing weten te vinden in deze gezondheidscrisis. België is na Frankrijk het tweede land waar de adapters, met een verschil van een paar dagen, worden uitgedeeld.

Het gebruik

Momenteel is het masker enkel bedoeld voor professioneel gebruik door het verzorgend personeel van de reanimatiediensten in de ziekenhuizen. Het masker is herbruikbaar wat betekent dat de nodige gebruiksprotocollen, meer bepaald wat desinfectie betreft dienen gerespecteerd te worden en dat kunnen enkel de ziekenhuizen. Gezien de uitgeademde lucht niet wordt gefilterd, is de oplossing bovendien enkel bedoeld voor personeel dat (vermoedelijke) COVID-19 patiënten verzorgt.

De oplossing

Het is een noodoplossing om het tekort op te vangen aan beschermingsmiddelen als gevolg van de COVID-19-crisis. Bij gebrek aan middelen vervangen deze maskers de reglementaire persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmaskers en brillen). Ze kunnen hergebruikt worden.
Voor gebruik moet enkel de snorkel door de adapter worden vervangen. De adapter wordt dan verbonden met een antivirale/antibacteriele filter die de ziekenhuizen ter beschikking hebben.

Het volledig systeem, bestaande uit het masker EasyBreath, de adapter en de filter, maakt van een recreatief masker dat ogen, neus en mond bedekt, nu een persoonlijk beschermingsmiddel dat ook de ingeademde lucht filtert. Het masker beschermt zo het personeel van de reanimatiediensten in de ziekenhuizen tegen de overdracht van micro-organismen, lichaamsvloeistoffen en zwevende deeltjes bij kritieke interventies bij patiënten die (vermoedelijk) besmet zijn met het coronavirus. Het masker bestaat in verschillende maten, zodat het aan elk gezicht aanpast. De adapter is geschikt voor alle maten van EasyBreath Decathlon-maskers.

Perscontact:

België via persrelaties VUB: Lies.feron@vub.be +32 484 590 550
Decathlon: chrysanthe.rukebesha@decathlon.com
Ethias: serge.jacobs@ethias.be

 

Het Belgische consortium achter het initiatief bestaat uit:

Vrije Universiteit Brussel: initiatiefnemer van het project en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de eerste prototypes
Endo Tools Therapeutics: Expertise op het gebied van medische hulpmiddelen
St.-Vicentiusziekenhuis Antwerpen: eerste gebruikstesten en klinische validatie
Decathlon (België): technische en logistieke samenwerking
BIC: productie en schenking van de adapters aan de ziekenhuizen
Ethias: financiert de schenking van maskers aan ziekenhuizen

Dit consortium bundelt nu de krachten met het industrieel collectief, bestaande uit:

Stanford University USA, Plankton Planet: onderzoek
CNRS, la Fondation Tara Océan: oprichting en coördinatie
CHRU van Brest, Centre Hospitalier Saint-Malo: medisch en biomedisch
Atelier PontonZ, UBO Open Factory: FabLab
Evanov: regelgeving
Decathlon, BIC: industriëlen
Ecole Polytechnique Fédérale van Lausanne, Elliptika, FM Logistic: andere leden van het collectief en partners
Webpagina vh collectief: https://adaptateur-masque.planktonplanet.org

© 2024 - Vrije Universiteit Brussel - Dept. MECH - All rights reserved